© Balli Baldauff 2014
© Balli Baldauff 2018
Nicolas Arendt Tom Leick Photo imedia Balli Baldauff
Iwwerbléck
Ou? Da weiss! Ou? Da weiss!
Mäi    Studio    ass    50    Joer    laang gewuess.   Et   ass   wéi   am   Musée well    ech    bewosst    näischt    ewech werfen      oder      verkafen.      Awer technesch      sinn      ech      ni      stoe bliwwen      a      mäi      Material      ass ëmmer up-to-date! Lifelong learning!
Photo Balli Baldauff Photo Balli Baldauff Ou? Da weiss! Ou? Da weiss!
Am Laf vun de Joren si vill Produktioune gelaf.
Ou? Da weiss! Ou? Da weiss!
Hei gëtt et Museke fir ze lauschteren
D’Musek ass e schwéiert Instrument
Musician & Recording Studio
Ou? Da weiss! Ou? Da weiss!
Kuck emol