© Balli Baldauff 2014
Et geet elo duer! Hei spillt de Balli selwer.
© Balli Baldauff 2022
Balli Baldauff
Audio
D’Musek ass e schwéiert Instrument
Musician & Recording Studio